1. Ms.Sedevinuo Kire (HOD)
  2. Mr.Seyiechutuo
  3. Mr.Keviuchutuo Zatsu
  4. Ms. Vikeyienuo Rutsa